Λουδοβίκος ο Α’

October 04 13:16 2015 Print This Article

Ο Λουδοβίκος Α’ της Βαυαρίας (1786 – 1868), πατέρας του Όθωνα, επηρεασμένος από τα ποιήματα του λόρδου Μπάιρον, έγραψε το 1824 το ποίημα με τίτλο  «Αγάλματα του Παρθενώνα εις την Αγγλίαν».

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Λουδοβίκος Α’ όταν ήταν φοιτητής στη Ρώμη, δήλωσε ότι θα προτιμούσε να ήταν Έλληνας και ας ήταν σκλαβωμένος, παρά διάδοχος του θρόνου. Υπήρξε λάτρης της Ελληνικής αρχαιότητας, μεγάλος φιλέλλην και υποστηρικτής του απελευθερωτικού μας αγώνα. Επηρεάζοντας τους ηγέτες της Δύσης, υπήρξε μεγάλος παράγων του φιλελληνισμού. Τα πιο κάτω αποσπάσματα του ποιήματος του είναι σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ραγκαβή:

«Μαρμάρινα απεικονίσματα της ωραίας, της ευγενούς φύσεως του παλαιού κόσμου, αψηφήσατε τους αιώνας και των Τούρκων την βαρβαρότητα, αλλ’ ήδη κείτεσθε καταθραυσμένα, συντρίμματα του εντελεστέρου έργου χειρός ανθρώπων».

«Αρπαγμέν’ από την γην, όπου εσχηματίσθητε, εχάσατε την υψηλήν σας αξίαν. Από το ιερόν σας σας εσύλησε λαός, ο οποίος ποτέ εις αυτό δεν επίστευσεν».

«Εις την νηπιότητα του ανθρωπίνου γένους, βαθύ νόημα περιείχαν οι μύθοι».

«Ιδού εμορφώθη ο λίθος, και βλέπομεν θαυμάσια αναστήματα ανθρώπων, οι οποίοι της Ελλάδος μόνον την γην επατούσαν».

«Ο νεκρός λίθος πνέει ζωήν. Η πομπή αυτή κατ’ έτος επέμπετο μεγαλοπρεπώς. Εδώ επρόβαινε μ’ αργά βήματα ο ανθηρός χορός των παρθένων προς τα Παναθήναια, εκεί ακολουθούσαν ιππείς, μακρύτερα ίπποι εσηκώνοντο όρθιοι».

«Και εστέκετο μεν ο Παρθενών ακόμη στολισμένος ως και το πάλαι, αλλά πεπολισμένος λαός έπραξεν, ότι ο καιρός και οι βάρβαροι δεν είχον ανοσιοργήσει. Σας μετεκόμισαν εις την νήσον, όπου ο ήλιος ανατέλλει σκοτεισμένος από ομίχλην, εις τον λαόν τον μεθέξαντα καθεμιάς άλλης δόξης, εκτός εκείνης της τέχνης».

«Ώ έργα ευδαίμονος εποχής, μάρτυρες του παρελθόντος ωραίου κόσμου! Δια σας κλαίει κάθε καρδία ευαίσθητος, δια σας επιστροφή δεν υπάρχει. Απέρρευσεν, ουδ’ επιστρέφει πλέον το λαμπρόν παρελθόν. Εις την ενθύμησιν μόνον ζη ο πλήρης ψυχής εκείνος καιρός».

Ε.Φ.